ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KOZIJNSPECIALIST B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Potlodenlaan 1

te Bergen op Zoom ( 4614 RE )  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 50308181.

Artikel 1 – Begripsbepalingen/definities

1.1     Onder “DKS” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan : de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kozijnspecialist B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Bergen op Zoom ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 50308181.

1.2    Onder de “Afnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen degene aan wie DKS zaken, in de ruimste zin des woords, verkoopt en/of levert, dan wel in opdracht van wie DKS diensten verricht.

1.3    Onder “het verrichten van diensten” wordt in ieder geval verstaan alle werkzaamheden die DKS in het kader van een opdracht voor de Afnemer verricht of laat verrichten.

1.4    Onder “Algemene Voorwaarden” wordt in deze verstaan, alle bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 12 van deze voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1    Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DKS, zowel met betrekking tot de levering van zaken als met betrekking tot het verrichten van diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover DKS daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft afgeweken.

2.2    Eventuele algemene voorwaarden van kopers of opdrachtgevers zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een Afnemer een opdracht wenst te doen of overeenkomst wenst te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze afwijkingen of aan vullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, derhalve niet door enkel van toepassing verklaring van of verwijzing naar de algemene voorwaarden van Afnemer, ter kennis van DKS te worden gebracht en zullen zij DKS slechts binden voor zover zij door DKS bij afzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst

3.1    Alle aanbiedingen van DKS, waaronder begrepen offertes, berekeningen als mede overige documentatie, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij er tussen DKS en Afnemer anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2    Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is DKS niettemin gerechtigd, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen bij Afnemer.

3.3    Na plaatsing van de opdracht/order is de tussen DKS en Afnemer te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat deze opdracht/order door DKS schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer DKS u met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen of de zaken zijn geleverd.

3.4    Zowel bij aanbiedingen als overeenkomsten gelden de overeengekomen prijzen voor de door DKS aangeboden hoeveelheden. Eventuele van de aanbieding afwijkende hoeveelheden zijn in relatie tot de aangeboden prijzen slechts van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door DKS.

3.5    De door DKS uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen etc zijn onderworpen aan het auteursrecht van DKS en blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Afnemer staat ervoor in dat deze gegevens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DKS, niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden worden getoond of bekend gemaakt. Bij iedere overtreding verbeurt Afnemer terstond een direct opeisbare boete van 1.000 euro.

Artikel 4 – Prijzen

4.1          Alle prijzen zijn  INCLUSIEF  BTW en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming geldende materiaalkosten en loonkosten.

4.2          DKS heeft het recht om bij de aanvaarding van de opdracht/order de gehele  hoofdsom in rekening te brengen bij Afnemer.

Artikel 5 – Levering en levertijd

5.1          De door DKS opgegeven levertijd voor het verrichten van de prestatie, als ook het moment waarop de prestatie zal moeten worden verricht, zal nimmer als fatale termijn dan wel als fataal moment zijn te beschouwen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen. De overeengekomen leveringstijden vangen aan op het moment waarop DKS alle benodigde gegevens, inlichtingen en/of hulpmiddelen, goedkeuring op de werktekeningen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht c.q. het verrichten van de prestatie van de Afnemer of van derden heeft ontvangen.

5.2          Indien DKS op enig moment niet tijdig presteert, dan dient de Afnemer haar hierover schriftelijk, bij aangetekend schrijven in gebreke ter stellen, waarna DKS binnen 30 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven, het recht heeft om alsnog de prestatie/dienst te verrichten, tenzij er sprake is van overmacht.

5.3          Met overmacht worden gelijk gesteld oorlog, waarbij Nederland al dan niet is betrokken, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de opdracht verhinderen of belemmeren, werkstaking of uitsluiting, vervoersstagnatie , stagnatie in de aanvoer van materialen bij DKS, brand, watersnood, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige van de wil van de DKS onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten.

5.4          DKS is te allen tijde gerechtigd haar prestatie/levering van door haar te verrichten diensten en/of zaken op te schorten, zolang de Afnemer jegens DKS niet aan zijn/haar verplichtingen waaronder in ieder geval begrepen de betalingen alsmede het verstrekken van de benodigde gegevens, heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de Afnemer alsnog deze verplichting is nagekomen.

5.5          De levering geschiedt bij overdracht aan de Afnemer. DKS zal zo nodig zorgdragen voor transport, welk transport voor haar rekening en risico zal plaatsvinden.

5.6          DKS levert franco binnen een straal van 35 km. Onder franco-levering wordt verstaan levering voor het werk c.q. een plaats zo dicht mogelijk bij het werk die door een vrachtauto langs een behoorlijke verharde weg kan worden bereikt. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden op de vrachtauto, zodat de kosten van lossing voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 6 – Keuring en reclames

6.1    De Afnemer is verplicht om de door DKS verricht prestaties en/of geleverde zaak onverwijld na in ontvangstneming te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Afnemer dient klachten over de verrichte diensten en/of geleverde zaken binnen 7 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd en/of de zaak is geleverd, schriftelijk aan DKS u te berichten. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens DKS ter zake deze gebreken.

6.2    Indien een klacht naar het oordeel van DKS terecht en gegrond is, heeft DKS het recht om haar prestatie alsnog binnen ene redelijke termijn op juiste wijze te verrichten of het door de Afnemer verschuldigde bedrag te crediteren. Zulks ter keuze van DKS.

6.3    DKS staat niet in voor de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel.

6.4    Reclames of aanspraken van Afnemer geven Afnemer niet het recht betalingen op te schorten dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan de DKS verschuldigde betalingen.

Artikel 7 – Betaling

7.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij in een schriftelijke individuele overeenkomst met de Afnemer anders is overeengekomen.

7.2    Als factuurdatum geldt de datum van levering of de datum van productie gereed zijn, zoals vermeld op de factuur, ongeacht de datum van ontvangst van de factuur bij Afnemer of de datum van administratieve verwerking van de factuur bij Afnemer.

7.3    Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie.

7.4    Indien en zodra de betaling niet tijdig of niet volledig plaatsvindt, is DKS, onverlet al haar andere rechten, gerechtigd vanaf dat moment dat de vordering opeisbaar is, zonder enige sommatie of ingebrekestelling, tot en met de dag der algehele voldoening, een vertragingsrente ter grootte van de wettelijke rente, over het gefactureerde bedrag, in rekening te brengen.

7.5    DKS heeft bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling het recht de Afnemer gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waarbij voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt dat alsdan minimaal 15% van het openstaande bedrag door de Afnemer is verschuldigd, onverminderd het recht van DKS de werkelijk gemaakte kosten aan de Afnemer in rekening te brengen.

7.6    DKS heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van Afnemer het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerdere zekerheid voor de betaling van haar vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van Afnemer tot het stellen van passende zekerheid, is DKS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7.7    Bij niet tijdige voldoening van enige voor de Afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvrage van surseance van betaling, bij faillissement of

besluit tot liquidatie, danwel beslagen onder of ten laste van Afnemer, wordt elke vordering van DKS aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft DKS het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen Afnemer en DKS bestaande overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1    DKS behoudt de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde zaken, zolang Afnemer om welke reden dan ook niet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan. Onder betalingsverplichtingen wordt mede begrepen betaling van rente, kosten en/of schadevegoeding.

8.2    Zolang vaststaat dat de eigendom van het geleverde niet is overgegaan op de Afnemer, is de Afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DKS, niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, op enigerlei andere wijze over de geleverde zaken te beschikken, de geleverde zaken met enig recht te bezwaren, dan wel zich te verbinden tegenover derden om de zaak met een dergelijk recht te bezwaren.

8.3    De Afnemer is verplicht om, zolang vaststaat dat de eigendom van het geleverde niet is overgegaan op Afnemer, DKS of een door haar aan te wijzen derde op eerste verzoek toe te laten tot de plaats waar de bedoelde eigendommen zijn opgeslagen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/garantie

9.1    DKS is alleen aansprakelijk voor de door de Afnemer ten gevolge van de door DKS geleverde prestatie en/of geleverde zaak geleden schade, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van DKS.

9.2    Indien en voor zover op DKS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen DKS heeft geleverd welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de betreffende prestatie. Vergoedingen van indirecte (gevolg)schade van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3    Afnemer vrijwaart DKS van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door DKS geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

9.4    Ieder recht van Afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan DKS is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 10 – Verbod indiensttreding

10.1 Het is de Afnemer verboden om door DKS ter beschikking gestelde medewerkers die betrokken zijn geweest bij de prestatie, op enigerlei wijze, al dan niet in dienstverband, voor hen werkzaamheden en opdrachten te laten verrichten anders dan in het kader van de tussen DKS en Afnemer gesloten overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle overeenkomsten tussen de Afnemer en DKS is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland en worden beslecht overeenkomstig de statuten en het arbitragereglement van deze Raad van Arbitrage zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst van kracht waren.

  Bergen op Zoom,   15 September 2021.           De Directie,